Verksamhetspolicy

Väsbyhem arbetar med att bygga, köpa, sälja och förvalta fastigheter. För att göra detta på bästa sätt för såväl oss själva som för alla våra intressenter, arbetar vi enligt ett verksamhetsledningssystem bestående av de certifierade kvalitets- och miljöledningssystem som vi infört och som uppfyller kraven i ISO 9001 respektive ISO 14001.

Vi arbetar därmed resultatorienterat, systematiskt och processinriktat med våra arbetsflöden och fattar faktabaserade beslut. Systematiken ger oss även förutsättningar att förebygga förorening genom att arbeta med de fyra miljöområden vi identifierat som våra mest miljöpåverkande; energianvändning, avfallshantering, kemikaliehantering och val av varor och tjänster.

Till grund för vårt arbete har vi fyra perspektiv

Kund – Sveriges nöjdaste kunder
Medarbetare – Attraktiv arbetsgivare
Samhälle och Miljö – Hållbart Väsby
Ekonomi – Konkurrenskraftig ekonomi

Inom dessa perspektiv handlar det bland annat om att med bibehållen god ekonomi säkerställa jämn förvaltningskvalitet, utveckla boinflytande och möjliggöra inflytande i bolaget, öka tryggheten för våra kunder, utveckla ledarskap, säkra hög kvalitet i nyproduktion och ombyggnad, miljö- och klimatprofilera bolaget, öka intäkter samt att stärka arbetsgivarmärket genom till exempel integration och genom att låta kommunens ungdomar arbeta hos Väsbyhem under sommaren.

Vi uppnår våra mål genom att med tydligt kundfokus och ledarskap:

• informera, utbilda och stimulera personalen och våra leverantörer till engagemang, delaktighet och förståelse för helheten,
• i dialog och samverkan med våra intressenter väga in deras krav, förväntningar och önskemål när vi planerar vår verksamhet,
• uppfylla lagar och tillämpliga krav, och
• utveckla, underhålla och ständigt förbättra ledningssystemen för att optimera vår verksamhet.

 

 

ISO 9001_14001 Sv

Vi har slagit ihop vår Miljöpolicy och vår Kvalitetspolicy till en Verksamhetspolicy