Hållbarhet

Väsbyhems arbete med hållbarhet har sin utgångspunkt i Agenda 2030, Sveriges 16 miljökvalitetsmål samt Barnkonventionen. Väsbyhem har en miljöcertifiering där standarden ISO 14001 styr delar av hållbarhetsarbetet.

Utöver dessa globala och nationella mål sker hållbarhetsarbetet utifrån lokala styrdokument såsom kommunens klimat- och energistrategi, Väsbyhems affärsplan och verksamhetsplan.

Målområden hållbarhet

Ekosystemtjänster

 • Ta hänsyn till och stötta biologisk mångfald

Klimatavtryck

 • Minska klimatavtryck vid nyproduktion
 • Minska klimatavtryck vid ombyggnation och renovering
 • Minska användandet av fossila bränslen
 • Välja material och varor med låg klimatpåverkan

Energi

 • 100 % el från CO2-fri elproduktion
 • Minska energianvändning
 • Klimatneutral fjärrvärme
 • Ökad produktion av solenergi

Cirkulär ekonomi

 • Öka mängden återbruk vid ombyggnation
 • Minska restavfall internt
 • Minska hyresgästers restavfall
 • Förenkla för hyresgäster att återbruka

Trivsel, trygghet och social hållbarhet

 • Resultat från kundenkätens trygghetsindex ska vara i den högsta kvartilen
 • Erbjuda boendeinflytande
 • Sysselsättningskrav vid upphandlingar
 • Beakta barnperspektivet

Hållbara leverantörskedjor

Väsbyhem är kravställare utifrån etiska och arbetsrättsliga villkor gentemot leverantörer för att minska risken för exempelvis tvångsarbete och barnarbete. Krav ställs vid upphandling och följs upp genom revision.

ISO 9001 och ISO 14001

Väsbyhem är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
De båda ledningssystemen avseende kvalitet och miljö utgör Väsbyhems verksamhetsledningssystem där verksamhetspolicyn är en sammanfattning av hur det arbetas med dessa frågor.

Betydande miljöaspekter

Miljöaspekter är delar av en organisations aktiviteter, verksamhet, produkter eller tjänster som kan påverka miljön. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan. De betydande miljöaspekterna är en av grunderna till hela miljöarbetet, liksom miljöpolicyn och miljömålen.

Det är de betydande miljöaspekterna energianvändning, kemikalieanvändning, val av varor och tjänster samt återbruk, återvinning och avfall som prioriteras i miljöarbetet för att minska den negativa miljöpåverkan.