Dragonvägen renoveras

De blå husen i vårt bostadsområde Dragonvägen byggdes för cirka 50 år sedan. De har med sin tidstypiska arkitektur blivit något av en symbol för Upplands Väsby. Husen har dock med tiden blivit väldigt slitna och är nu i behov av en större renovering.

Två av husen renoverades mellan 2014-2016 och nu är det dags att fortsätta förnyelsen till modern standard av resterande hus. Vi strävar även efter minsta möjliga påverkan på miljön, därför ser vi samtidigt över energieffektiva lösningar för exempelvis ventilation och uppvärmning för att göra de renoverade husen betydligt mer energisnåla i framtiden.

Blå flerfamiljshus på rad

De blå husen sett från Blå Parken

Hus för hus renoveras

Förnyelsen av husen sker med ett hus i taget. Varje hus beräknas ta cirka ett år att renovera. Alla funktioner som vatten, avlopp, el, ventilation och uppvärmning byts ut eller uppgraderas. Med så omfattande arbeten är det inte möjligt att bo kvar i lägenheterna under renoveringstiden, varför du som hyresgäst kommer att erbjudas ett annat tillfälligt boende under tiden alternativt en permanent flytt till en annan bostad.

För att vi ska kunna erbjuda så många som möjligt att bo kvar på Dragonvägen under tiden ett tillfälligt boende behövs kommer vi att hyra ut uppsagda lägenheter på korttidskontrakt tills dess att projektet startar. 

Renoveringen av det första huset med adress Dragonvägen 22-30 planeras att starta under 2025.

Preliminär tidplan

OBS! Tidplanen är ännu preliminär och kan komma att ändras.

Start år

Adress

 
2025 Dragonvägen 22-30  
2026 Dragonvägen 32-40  
2027 Blå gatan 30-38  
2028 Drabantgatan 41-49  
2029 Drabantgatan 40-48  
2030 Himmelsgränd 6-14A  
     

Husen på Dragonvägen 2-10 och 12-20 är redan renoverade under 2014-2016 varför de inte är med i tidplanen.

Entréport med sittbänk Entré på framsidan av Dragonvägen 18 som redan är renoverad

Vad kommer att göras med husen?

Husen har genomgående ett stort renoveringsbehov. Förnyelsen omfattar ytskikt, inredning och utrustning i lägenheterna. Även källare, trapphus, balkonger, tak och liknande fräschas till.

Badrum

Badrummens rörstammar byts då befintliga sådana är från byggåret 1970 och saknar tätskikt på väggarna. Detta ger en risk för att vatten från dusch och bad kan orska vattenskador. Även modern komfort och funktioner som möjlighet till tvätt- och torkmaskin eller handdukstork saknas idag.

Kök

Köken ser olika ut, några är hårt slitna och behöver bytas. Andra som har en hel och fin stomme kan bevaras och rustas upp. De kan kompletteras med moderna funktioner som lådor med rullbeslag, grythurts, förberedelse för diskmaskin, nya skåpluckor, beslag, bänkskivor och ytskikt.

El

Elsystemen behöver bytas för att uppfylla gällande säkerhetskrav.

Ventilation

Systemet behöver byggas om för att få effektivare luftflöden och för att ta tillvara på värmen som försvinner med frånluftsfläktar.

Värme

Systemet behöver uppgraderas för att få jämnare väme mellan våningsplanen och för att förhindra vattenskador från rostiga rör under golv.

Fasader

Fasaderna är gamla och trasiga på flera ställen. Med nytt liv och utseende kan hela centrumområdet lyftas och bidra till en mer attraktiv stadskärna.

Allmänna utrymmen

Entréer, trapphus, förvaringsmöjligheter för cykel och barnvagn behöver rustas upp för att öka funktion och trivsel. Entréerna kommer att göras ljusare, luftigare och mer välkomnande.

Utemiljö

Gårdarna behöver rustas upp. Tanken är att de ska få ny och bättre belysning för att bli mer inbjudande och trivsamma.

Övriga delar

Vi kommer även undersöka andra delar som kan ha uppnått sin fulla tekniska livslängd och därför är bra att ta med i förnyelsen.

Pergola med blommor framför blått flerfamiljshus En av gårdarna vid de blå husen

Steg för steg - så här går det till för varje hus

Innan själva renoveringen startar i huset där du bor behöver vi tillsammans med dig som är hyresgäst göra en del förberedelser. Här förklarar vi steg-för-steg hur det är tänkt.

Information till hyresgäster

Väsbyhem håller berörda hyresgäster informerade. Bland annat genom informationsmöten och en broschyr som delas ut i samband med det första informationsmötet samt löpande information.

Enkätundersökning

Som hyresgäst ges du möjlighet att svara på en enkät där du kan lämna synpunkter på ditt boende och vad som behöver åtgärdas eller bevaras.

Förstudie/inventering

En inventering av byggnaderna med grundliga undersökningar görs. Syftet är att fastställa vilka renoveringsbehov fastigheten har och att planera för förnyelsen.

Samrådsgrupp

En samrådsgrupp bestående av representanter från Väsbyhem, Hyresgästföreningen och hyresgäster boende i huset sätts samman.

Samrådsgruppen företräder hela huset, säkerställer hyresgästernas inflyttande vid förnyelsen och påverkar boendemiljön inomhus och utomhus. Därför är det viktigt att hyresgästrepresentanterna samordnar synpunkter och önskemål från sina grannar.

Samrådsgruppen är även med och tar fram olika alternativ och åtgärdsnivåer. Hyresgästerna representeras av cirka tio hyresgäster, två per trapphus.

Vi planerar för cirka fyra samrådsmöten under en period på 4-6 månader. Detta görs parallellt med framtagande av byggplaner så att det vi kommer fram till i samrådet kan arbetas in.

Tekniska lösningar och funktioner för fastigheten ligger utanför samrådet.

Hyresgästgodkännande

Det är viktigt att du som hyresgäst svarar på godkännandet så att vi vet hur du ställer dig till de åtgärder vi vill göra i huset.

Personliga informationsmöten

Väsbyhems ombyggnadssamordnare bokar in ett personligt möte med alla hyresgäster. Under mötet går vi igenom alla steg i renoveringen samt fångar upp eventuella önskemål och behov när det gäller det tillfälliga boendet.

Besked om tillfällig bostad

Innan renoveringen påbörjas får du besked om din tillfälliga bostad.

Flytt till tillfällig eller annan permanent bostad

Du kan välja att flytta till en annan bostad inom Väsbyhems bostadsbestånd eller att ordna med eget boende, tillfälligt eller permanent. Flytten sker i god tid innan renoveringen startar i huset.

Renoveringsstart

Renoveringen av huset startar. Vi beräknar att det kommer att vara möjligt att flytta tillbaka efter cirka ett års tid eftersom renoveringen måste vara klar i hela huset innan återflytt.

Återflytt i nyrenoverad bostad

Välkommen att flytta hem till din nyrenoverade lägenhet!

Uppföljning och utvärdering

Du kommer att få möjlighet att svara på en enkät eftersom vi gärna vill ta del av dina åsikter och upplevelser av förnyelsen. Dessa är värdefulla i vårt arbete med att ständigt förbättra våra arbetssätt och processer.