Nya Elis Park (Vilunda 1:320)

Medborgarhuset på Centralvägen i Upplands Väsby invigdes 1962 och många olika verksamheter har bedrivits i huset genom åren. December 2022 förvärvades fastigheten av Väsbyhem som i dialog med kommunen planerar att utveckla platsen med ett nytt flerbostadshus med verksamhetslokaler i botten.

Det gamla Medborgarhuset har sedan 2018 stått tomt och byggnaden har bedömts vara i mycket dåligt skick. Bygg- och miljönämndens beslut om rivningslov har vunnit laga kraft i januari 2024 varför en demontering av byggnaden görs under våren 2024. Material och inventarier som bedöms vara i gott skick kommer att tas vara på för att återbrukas.

Nytt namn för projektet har beslutats bli Nya Elis Park.

Detaljplaneprocess pågår

En detaljplaneprocess pågår där Väsbyhem tillsammans med kommunen planerar det nya kvarterets omfattning. Utgångspunkten för det pågående detaljplanearbetet är att kvarteret ska bidra till en sammanhållen central gata med en levande bottenvåning. Den nya bebyggelsen ska komplettera den som redan finns i närområdet och på ett bättre sätt knyta ihop stråket mellan järnvägsstationen och Väsby Centrum. Detaljplanen ska också utreda möjligheten till en flytt av biblioteket till nya lokaler vid platsen. Detaljplanen förväntas vara klar för samråd i slutet på 2024/början av 2025.

Detaljplanarbete och samråd

Mer information om Vilunda 1:320 (gamla Medborgarhuset), det pågående detaljplanearbetet och kommande samråd hittar du på Upplands Väsby kommuns webbplats.

Detaljplanarbete Vilunda 1:320 (gamla Medborgarhuset)

Ja till att riva gamla Medborgarhuset

På gång just nu

En varsam demontering av byggnaden är gjord där material och inventarier som bedömts vara i gott skick tagits till vara för att återbrukas. Platsen har omvandlats till en öppen torgyta som gjorts tillgänglig för allmänheten.

 

 

En levande yta och mötesplats

Tanken är att platsen ska levandegöras på olika sätt innan själva byggnationen påbörjas, bland annat genom att utomhusytan gjorts tillgänglig för allmänheten.


Berättelser och minnen

Många Väsbybor har minnen kopplade till platsen, som är en viktig del av Väsbys historia. I planarbetet ingår därför även att samla berättelser från medborgare om Medborgarhusets historia. 

Lokalgata och trottoar i förgrunden med en byggnad i tegel, vitt och turkos i bakgrunden

Har du några frågor?

Kontakta oss via e-post projekt.gamlamedborgarhuset@vasbyhem.se