Kamerabevakning

Vi respekterar din integritet och strävar efter att vara öppna med hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller den kamerabevakning som sker i Väsbyhems områden.

Kamerabevakning förekommer i entréer i trapphus, i en del gemensamhetsytor samt mot fasad och entréer utomhus vid Sigma Centrum. Dessa platser är tydligt uppmärkta så att det framgår att området är kamerabevakat.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakning får användas i Sverige.

Vilka uppgifter samlas in och varför?

En del av Väsbyhems trapphus och gemensamhetsytor samt fasad och entréer vid Sigma Centrum är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga störningar, ordningsproblem, brott och utreda brott som begåtts, i syfte att öka tryggheten samt för att skydda Väsbyhems tillgångar.

Vilken är den rättsliga grunden?

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen att förebygga och utreda brott. Vi bedömer att våra intressen att behandla personuppgifter för nämnda ändamål överväger det integritetsintrång som du som person utsätts för genom behandlingen.

Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att:

  • kamerabevakningen omfattar endast begränsade områden.
  • kamerabevakningen sker endast i slutna områden dit allmänheten inte har tillträde.
  • det filmade materialet kommer att användas endast vid brott eller misstanke om brott.
  • huvudregeln är att materialet raderas efter 30 dagar från inspelning.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbar raderas.

Vem har tillgång?

Det inspelade materialet kan komma att spelas upp för personer som arbetar med bevakning på Väsbyhem.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifterna till någon tredje part annat än i följande fall:
- Polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att:

  • få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
  • begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter.
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Våra kontaktuppgifter

AB Väsbyhem, org.nr 556476-7233
Box 125
194 22 Upplands Väsby

Besöksadress: Centralvägen 1, 194 76 Upplands Väsby

E-post: post@vasbyhem.se
Telefon: 08-590 980 00