Miljö

Väsbyhem är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att minska vår negativa miljöpåverkan.

De båda ledningssystemen avseende kvalitet och miljö är tillsammans vårt verksamhetsledningssystem. Vår Verksamhetspolicy är en sammanfattning av hur vi arbetar med dessa frågor.

Våra betydande miljöaspekter

Miljöaspekter är delar av en organisations aktiviteter, verksamhet, produkter eller tjänster som kan påverka miljön. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan. De betydande miljöaspekterna är en av grunderna till hela miljöarbetet, liksom miljöpolicyn och miljömålen.

Det är de betydande miljöaspekterna energianvändning, kemikalieanvändning, avfallshantering/källsortering och val av varor och tjänster som vi prioriterar att arbeta med för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Energianvändning

  • Omfattar el, fjärrvärme, kyla och ventilation samt CO2-utsläpp.

Kemikalieanvändning

  • Omfattar inköp, hantering under användning och avfallshantering av kemiska produkter.

Avfallshantering/Källsortering

  • Omfattar avfall, både från vår egen verksamhet, men framförallt från våra kunder. Avfallet delas in i restavfall, matavfall, förpackningar, grovsopor, farligt avfall inklusive elavfall samt byggavfall.

Val av varor och tjänster 

  • Väsbyhem är en beställarorganisation, vilket ställer extra stora krav på hur vi väljer varor och tjänster.

Våra övergripande miljömål

Vi arbetar aktivt med våra övergripande miljömål genom att upprätta handlingsplaner. Miljömålen bryts ned till delmål med löpande uppföljning internt.

Energianvändning

  • Minska energiförbrukningen mätt i antal kWh/m2 Atemp och år med i snitt 1 % varav 0,5 % i nyproduktion och 0,5 % i befintligt bestånd från kalenderårer 2019.

Hållbarhet

  • Stärka vår miljöprofil.

Klimatsmart byggande

  • Ligga i absolut framkant för energi och miljö.
  • Minska klimatpåverkan i vår nyproduktion.
  • Tillgodose ekosystemtjänster i kommunen.

Avfallshantering / Källsortering

  • Separera mat- och restavfall från förpackningsavfallet för att möjliggöra mätning och bättre uppföljning av avfallsmängderna samt att främja källsortering.