Hasselnöten

Intill våra befintliga bostadsområden Sigma och Väsbyskogen planerar Väsbyhem att bygga ett nytt bostadsområde på den plats där Hasselskolan tidigare låg. Totalt kommer projektet att inrymma cirka 200 lägenheter samt en förskola. Lägenheterna är fördelade mellan en till fem rum och kök. Byggstart för projektet planeras till 2020. Vi är ännu i ett tidigt skede där ett första förslag har arbetats fram och samråd hölls mellan 12 mars- 16 april 2018.

Hasselnöten blir den sammanlänkande kärnan i området som binder ihop Hasselgatan med Hammarbyvägens punkthus. Hasselnöten delas in i fyra kvarter. Varav kvarter ett utgör Hasselbadet och de övriga tre kvarteren föreslås inrymma bostäder samt en förskola för 120 barn.

När man angör området från Hammarbyvägen möts man av en aktivitetsyta som är en av områdets mötesplatser. Hasselnötens centrala axel är gångfartsgatan i nord-sydlig riktning som öppnar sig mot en central torgplats i skärningspunkten mellan de fyra kvarteren. Den centrala torgplatsen är navet i Hasselnöten. Härifrån nås Hasselbadet, garaget, den gemensamma tvättstugan och förskolan. Längs gångfartsgatan vänder sig bostadsentréer, gemensamma komplementsytor och studiolägenheter med egna entréer från gatan.

 
Vy från gång- och cykelväg från Hasselskogen (stora bilden). Vy mot Hasselnötens entré sett från aktivitetsyta/Hammarbyvägen (översta lilla bilden). Vy mot Hasselnötens torg sett från norr (nedersta lilla bilden).

Byggnadernas skala är högre mot bergskanten i nord-sydlig riktning och ansluter till de befintliga lamellhusen i sex våningar på höjden. Hasselnötens högsta byggnad är punkthuset vid torget i åtta våningar som skapar en blickpunkt i området och markerar den centrala torgplatsen. I väster är byggnaderna lägre, ner till fyra våningar och gårdarna öppnar sig mot Hasselskogen.

De fyra kvarteren har olika karaktär i form och material för att förstärka en variation inom området. Färgskala och materialval anknyter till grannkvarteren i området som i huvudsak har fasader i tegel och puts. För att stärka kopplingen till den närliggande naturen används trä som komplementmaterial. Förskolebyggnaden skiljer ut sig och agerar som en solitär med en starkare kulör i varm ton.
Det befintliga utomhusbadet är tänkt att renoveras och göras mer tillgängligt genom att öppna upp mer mot området. Nya komplementbyggnader för omklädning, dusch och wc föreslås byggas i en träkonstruktion med gröna tak. Badet förslås även få ett nytt café som vänder sig mot torget. Här föreslås även en samlingslokal inrymmas.

Under 2019 har Väsbyhems styrelse fattat beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion av bostäder. Det kommer inte vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkong/uteplats, i gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheten.


Hasselnöten sett ur fågelperspektiv.

OBS! Alla bilder är framtagna av TEA arkitekter och URBIO. Samtliga bilder är preliminära

Ta del av detaljplanearbetet gällande Hasselnöten på Upplands Väsby kommuns hemsida www.upplandsvasby.se

  • Hasselnöten - nyhetsbrev

  • För närvarande kan du inte anmäla dig på etappen.

Står du i vår bostadskö?

För att kunna anmäla intresse för att få nyhetsbrev om Hasselnöten behöver du först ställa dig i vår bostadskö.

När du anmält intresse för Hasselnöten får du nyhetsbrev via e-post med information om Hasselnöten, till exempel får du då information om när vår uthyrning av lägenheterna påbörjas. Vill du inte längre få information går du in på Ändra min registrering/Intresseanmälan lägenhet under Mina sidor och bockar ur rutan för Hasselnöten.

Klicka här för att ställa dig i vår bostadskö.


Snabba fakta

Adress: Hammarbyvägen
Preliminär byggstart: våren 2020
Preliminär inflyttning: vintern 2022

Husen

Antal lägenheter: cirka 200
Antal lokaler: En förskola samt Hasselbadet
Antal våningar: 4-6
Storlekar: 1 - 5 rum och kök

Området

Avstånd till Sigma Centrum: cirka 200 m
Avstånd till Väsby Centrum:
cirka 1 km
Avstånd till pendeltågstation: cirka 1,5 km