Frågor och svar - Upphandlingar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Vad är offentlig upphandling?

 • Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader, regleras den i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

 • Måste Väsbyhem följa lagen om offentlig upphandling vid varje inköp?

 • Ja, lagen gäller alltid. Offentlig annonsering krävs dock inte för totalköp under gränsen för så kallad direktupphandling. Nivån för direktupphandlingsgränsen baseras på det prisbasbelopp som sätts i EU.

 • Får man ställa frågor under anbudstiden?

 • Ja, alla svar publiceras anonymt så att alla får ta del av dem. Observera dock att det kan finnas en sista dag för att ställa frågor.

 • Får Väsbyhem ställa vilka krav som helst i en upphandling?

 • Nej. Kraven som ställs skall vara i proportion till det som upphandlas. Det innebär till exempel att Väsbyhem inte får ställa högre krav på en vara eller tjänst än vad som behövs.

 • Vad är upphandling till lägsta pris?

 • Lägsta pris innebär att det anbud som ligger lägst i pris kommer att antas som vinnande anbud i upphandlingen. Väsbyhem anger i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av kontraktet.

 • Vad är upphandling till ekonomiskt mest fördelaktigt pris?

 • Vid upphandling till ekonomiskt mest fördelaktigt pris tar Väsbyhem hänsyn till olika kriterier som ligger till grund för utvärderingen, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. Väsbyhem anger i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av kontraktet.

 • Vem kan klaga på en upphandling?

 • Alla anbudsgivare har möjlighet att begära att en upphandling överprövas eller kräva skadestånd. Reglerna för överprövning regleras i lagen om offentlig upphandling.