Miljöpolicy

Väsbyhem arbetar med att ständigt förbättra oss för att minska vår miljöpåverkan på lång och kort sikt och därigenom skydda miljön genom att förebygga förorening. Vi uppfyller alla tillämpliga bindande krav. Väsbyhem ska bidra till en hållbar framtid genom att:

• utveckla, underhålla och ständigt förbättra vårt miljöledningssystem så att vi uppnår bättre miljöprestanda samt uppfyller övriga krav i ISO 14001,

• väga in våra intressenters miljörelaterade krav, förväntningar och önskemål när vi planerar vår verksamhet och nyproduktion,

• informera, utbilda och stimulera kunder och personal till engagemang och medvetenhet i miljöfrågor,

• beakta miljöaspekten vid alla inköp genom att ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer,

• förebygga och minimera utsläpp till luft, mark och vatten av skadliga ämnen från vår verksamhet,

• minska förbrukningen av vatten, energi och andra ändliga naturresurser genom effektivisering, användning av ny teknik och användning av förnyelsebara resurser,

• minska användningen av kemikalier och undvika användning av icke nedbrytbara kemikalier,

• minska transporternas påverkan på miljön genom planering och användning av alternativa färd- och drivmedel,

• möjliggöra en miljöriktig hantering av företagets och våra kunders restprodukter och avfall.