Hasselgatan stambyte

Våra hus på Hasselgatan byggdes på 70-talet och det ligger i tiden att upprustning sker, inte minst då det blivit allt vanligare med att läckage uppstår i de gamla stammarna, något som orsakar kostsamma fukt/vattenskador.

Med anledning av detta planerar vi nu för en stamrenovering på adresserna Hasselgatan 29-71.

Boende på Hasselgatan bjöds in till ett första informationsmöte gällande stamrenoveringen mellan den 22-24 november 2016 med representanter från Väsbyhem och Hyresgästföreningen.

Preliminär tidplan

Vi räknar med kunna påbörja stambytet i området under hösten/vintern 2018.

Vad planeras att göras?

Stambyte av vatten- och avloppsstammar i kök och badrum. Även behov av att byta värmestammar kommer att utredas.

Lägenhetsdörr byts till säkerhetsdörr enligt dagens standard.

Postboxar sätts upp på entréplanet (under utredning).

Eventuellt kan ytterligare åtgärder tillkomma beroende på vad som framkommer under projekteringen och från samrådet.

Samrådsgrupp bildas

En samrådsgrupp har bildats bestående av cirka 6-8 boende i området som tillsammans med Hyresgästföreningen tar fram och framför synpunkter och önskemål gällande bland annat eventuella tillval.

 

Denna sida innehåller information gällande den planerade stamrenoveringen på Hasselgatan. Vi försöker uppdatera sidan löpande. Information delas även ut till berörda hushåll separat.